Custom Search

การผลิต (Make)

การผลิต (Make) คือ การสร้างผลผลิต์และการให้บริการ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้น การผลิตเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ในงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

----------------------------------------
 
@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
@ ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม
- Web: www.iok2u.com
- Web: http://ioklogistics.blogspot.com
- FB: https://www.facebook.com/iOK2u
- Line: @iok2u
 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Orapin Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
Fanpage KKUGTA
google
Big Brother DIP
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
อัลปั้มภาพ
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>