ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนสู่การพัฒนา SCOR 4P (SCOR 4 P Core Implement)

ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนสู่การพัฒนา SCOR 4P (SCOR 4 P Core Implement) มี 4 เรื่องที่ดำเนินการคือ

1 การพัฒนาโดยใช้ประสิทธิผล (Performance) มาเป็นตัวชี้วัด เริ่มต้นจากการวัดประสิทธิผลการดำเนินงานของตัวเองในปัจจุบัน (As Is) จากนั้นก็จะหาตัวชี้วัดตลอดโช่อุปทานเพื่อใช้ประเมินและวางแผน เที่ยบว่าจะมีผลการทำงานที่ดีหรือไม่ดี หรือไม่เป็นผลที่น่าพอใจ หาวิธีการในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงเรื่องนั้นให้ดีขึ้น

2 การพัฒนาโดยใช้กระบวนการดำเนินงาน (Process) มากำหนดการทำงานการขับเคลื่อนองค์กร จะมีการศึกษากระบวนการกำหนดขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ในแต่ละ Process โดยใช้ SCOR Framework  ที่ดีและมีมาตรฐาน มาเทียบสอบกับงานที่ทำว่ากระบวนการที่ทำงานในแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไร  มี การนำเข้าและส่งออกอะไร มีความสมบูรณ์และเชื่อมโยงกันทุกระดับและทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หาปัญหาที่มีว่าอยูที่จุดใดที่ยังไม่ดีไม่เชื่อมโยง จากนั้นจะนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาขั้นตอนงงานปรัปปรุงต่อไป

3 การพัฒนาโดยนำหลักปฏิบัติที่ดีมาปรับปรุง (Practice) โดยการนำเอาแนวการปฎิบัติที่ดีในงานโช่อุปทานมาใช้ในการปรับปรุงงานที่มี ตาม SCOR ระบุไว้ในแต่ละส่วนงานที่ต้องการปรับปรุงงานนั้น

4 การพัฒนาคนและทักษะในการปฏิบัติงาน (People) ให้มีความเข้าใจและสามารถทำการเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นการสร้างคนที่มีความสำคัญที่สุดให้มีความพร้อมก่อน เมื่อคนมีความเข้าใจสามารถพัฒนาทักษะที่ดีพอ ก็จะช่วยให้การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ (Process) ให้ดีขึ้นได้ และยังสามารถไปนำหลักปฏิบัติ (Practice) ที่ดีมาเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการติดตามตรวจสอบประเมินประสิทธภาพ Performance ได้ถูกต้องชัดเจน

----------------------------------------

 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Geological Society of Thailand (GST)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
อัลปั้มภาพ
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Big Brother DIP
Fanpage KKUGTA
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Kiattiphong Udomtanateera
Orapin Udomtanateera
google

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>