Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ความคาดหวังหรือเป้าหมายของการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ความคาดหวังหรือเป้าหมายของการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลติดต่อหน่วยงาน กสอ. ได้ง่าย กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาประกอบด้วย การบริหารจัดการภาครัฐ, การให้บริการภาครัฐ, ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ, ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร, การสร้างงานที่คุ้มค่ามีมูลค่าสูง, ให้ความสะดวก, บริการที่รวดเร็ว, ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และต้องตรงตามความต้องการของประชาชน

2. เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Acceleration) เน้นการสร้างระบบนิเวศน์สำหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) ไปพร้อมกับเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในงานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น โดยกระตุ้นให้ประชาชนและผู้ประกอบการ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจตัวยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และธุรกิจเริ่มใหม่ (Startup)

3. สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถมาใช้ร่วมกันได้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เป็นการวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว

4. เร่งส่งเสริมพัฒนาทักษะของแรงงานภาคอุตสาหกรรมในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีบุคคลากรที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล สร้างระบบนิเวศ (Eco System) ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจดิจิทัลมุ่งการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

5. กำหนดแผนงานหลักในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลไว้ ๔ เรื่อง ได้แก่

1) จัดให้มีการบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน หรือผู้ใช้บริการ (citizen driven)

2) ปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล

3) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้งานข้อมูลกระบวนการทำงานของรัฐ เพื่อนำไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์

4) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น หรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ

 

----------------------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง ทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

Statistics

Users
3
Articles
1524
Articles View Hits
1869847

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com