ระบบนิเวศอุตสาหกรรม & Ecosystem Industry) กับวงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifecycle)

 

ระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Ecosystem Transformation of Digital Industry) หากต้องการให้อุตสาหกรรมดิจิทัลสามารถพัฒนาเติบโตไปได้ ต้องมีความพร้อมของ องค์ประกอบในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Ecosystem Transformation of Digital Industry) ที่เหมาะสมประกอบด้วย 

1) วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (vision and strategy)

2) โครงสร้างพื้นฐานและโครงการ (infrastructure and programmers)

3) ผู้มีความสามารถพิเศษและแชมป์เปี้ยน (talent and champions)

4) แหล่งทุนและทรัพยากร (capital and resources)

5) ตลาดและเครือข่าย (markets and networks)

6) วัฒนธรรมและชุมชน (culture and communities)

7) นโยบายและข้อบังคับ (policy and regulation)

ใน วงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifecycle) และหุบเหวแห่งความตาย (Valley of Death) จะมีรูปแบบของการเติบโตแบบที่มีรูปแบบคล้ายกัน โดยที่พบทั้งไปอาจแบ่งระยะในการจัดการที่ผู้ประกอบการจะต้องเจอ 3 ระยะคือ 

1. ช่วงระยะแรกของการคิดค้นและสร้างนวัตกรรม (Ideation) หรือขั้นตอนสตาร์ทอัพ (Start Up)

2. ช่วงระยะเวลาสตาร์ทอัพที่จะต้องฝ่าฟันเพื่อผ่านหุบเหวแห่งความตาย (Valley of Death) 

3. ช่วงระยะ SME เป็นช่วงที่เจริญเติบโต (High Growth) 

ในการทำงานของผู้ประกอบการนั้นควรต้องมีการพัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะกับขั้นตอนพัฒนางาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการทำงานของผู้มีส่วนได้เสียในระบบนิเวศโดยเฉพาะ ควรมีการศึกษาองค์ประกอบในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Ecosystem Transformation of Digital Industry) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบความพร้อมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศนั้น เพื่อให้ผู้ดูแลใช้ในการนำเสนอเป็นแผนพัฒนาระบบนิเวศต่อไป

 ตัวอย่างแนวคิดและการวางแผนพัมนา 

 ---------------------------------------------------------------------------

ดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

วงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifecycle) และหุบเหวแห่งความตาย (Valley of Death)

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle, PLC)

องค์ประกอบในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Ecosystem Transformation of Digital Industry)

ผู้มีส่วนได้เสียในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Stakeholders in Ecosystem Transformation Digital)

ระบบนิเวศอุตสาหกรรม & Ecosystem Industry) กับวงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifecycle)

 ---------------------------------------------------------------------------