องค์ประกอบในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Ecosystem Transformation of Digital Industry)

 

ระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Ecosystem Transformation of Digital Industry) หากต้องการให้อุตสาหกรรมดิจิทัลสามารถพัฒนาเติบโตไปได้ ควรที่จะต้องมีความพร้อมขององค์กรประกอบที่เหมาะสม เนื่องจากองค์ประกอบต่าง ๆ จะช่วยในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมนั้นสามารถพัฒนาได้เต็มประสิทธิภาพ ควรที่ผู้ลงทุนหรือนักพัฒนานวัตกรรมจะศึกษาองค์ประกอบในระบบนิเวศนั้นว่ามีความพร้อมหรือไม่เพียงใด การดูสภาพความพร้อมที่มีและหาความสัมพันธ์มาวางแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของนวัตกรรม โดยองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1) วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (vision and strategy) สิ่งนี้จะเป็นตัวระบุสภาพปัจจุบันและอนาคตของระบบนิเวศนั้น ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพราะการมีวิสัยทัศน์จะช่วยให้ผู้เล่นทุกคนในระบบนิเวศมีเป้าหมายที่ตรงกันชัดเจน สามารถระดมการทำงานไปในเป้าหมายร่วมกัน และใช้ในการกำหนดกลยุทธ์กันต่อไป และใช้ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง นำมาวางแผนกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างไร สาวนใหญ่ส่วนนี้จะถูกกำหนดในส่วนของภาครัฐบาล อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์สำหรับระบบนิเวศนั้นยังสามารถกำหนดจากหน่วยงานแหล่งอื่นก็ได้ เช่น ภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายสมาคม หรือกลุ่มนักวิชาการ การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงควรที่จะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

2) โครงสร้างพื้นฐานและโครงการ (infrastructure and programmers) เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะเน้นไปที่สิ่งก่อสร้าง เช่น การเชื่อมต่อถนนไฟฟ้า การขนส่งสาธารณะ เป็นต้น หรือโครงสร้างพื้นฐานสถานที่สำหรับการแบ่งปันความรู้เช่น ห้องเรียนทรัพยากรด้านการฝึกอบรมหรือสถาบันวิจัยเป็นต้น ส่วนที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างก็อาจได้แก่ โครงการกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ที่มีเพื่อรองรับการพัฒนาของระบบนิเวศ

3) ผู้มีความสามารถพิเศษและแชมป์เปี้ยน (talent and champions) หมายถึง การพัฒนาส่งเสริมคนที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่าง เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีผลในการพัฒนาระบบนิเวศหรือเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการส่งเสริมการเติบโต อาจเลือกในทักษะงานที่ยากเฉพาะ เช่น งานด้านวิศวกรรม หรือการเขียนโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ และยังรวมถึงทักษะด้านอื่นที่จำเป็นเพื่อช่วยส่งเสริมระบบนิเวศ นอกจากนั้นอาจมีการพยายามค้นหาแชมป์เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่ดีในการพัฒนาความสำเร็จ เพื่อการจัดการการสื่อสารและการบริหารห้เกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างรากฐานที่สำคัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในรายใหม่

4) แหล่งทุนและทรัพยากร (capital and resources) การทำธุรกิจทุกอย่างจำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อการเติบโตและพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะในระยะแรกเงินทุนที่มีใช้นั้นต้องนับได้ว่ามีความเสี่ยงสูง การสนับสนุนเงินหรือทุนในส่วนนี้ต้องมาจากผู้ที่เข้าใจในผลตอบแทนที่จะเกิดในแต่ละช่วงระยะโดยเฉพาะช่วงระยะริ่มต้นที่มีการตอบแทนกลับมาน้อยหรือแทบไม่มีเลย ทุนที่ได้จากนักลงทุนจำเป็นต้องมีการคืนน้อยเมื่อบริษัทเติบโตเต็มที่และขยายตัวได้จริงค่อยมีความสามารถในการใช้หนี้คืน ผู้ส่งเสริมธุรกิจในด้านนี้จึงควรต้องเข้าใจความสามารถในการใช้เงินคืนของกลุ่มธุรกิจเริ่มต้นกลุ่มเหล่านี้  เงินทุนบางครั้งอาจมาจากเงินสนับสนุนของรัฐบาลหรือประชาสังคม เพื่อเสริมการทำงานในการสร้างธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จ

5) ตลาดและเครือข่าย (markets and networks) ทุกธุรกิจที่มีการเริ่มต้น จะต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการและหาตลาดให้พร้อม หลายครั้งต้องศึกษาทำความเข้าใจความต้องการของตลาด และทำความเข้าใจถึงในระดับที่เหมาะสมเช่น ท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล ในบางกิจกรรมช่วงแรกภาครัฐบาลอาจเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และสนับสนุนบริการนั้น ในส่วนของเครือข่ายและกลุ่มจำเป็นในระบบนิเวศ เพื่อสร้างความมั่นใจในความร่วมมือการทำงาน ทำให้แน่ใจผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีการจัดเตรียมได้ และช่วยสร้างช่องทางการเชื่อมต่อสื่อสารที่ดีตามต้องการ

6) วัฒนธรรมและชุมชน (culture and communities) การปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนาของชุมชน เพราะผู้ประกอบการที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันคุณค่าที่สำคัญในชุมชนนั้น เช่น การให้บริการการสร้างสังคมการเรียนรู้ การรับทราบเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่มี หรือการยอมรับในสิทธิการครอบครองและคุ้มครองด้านลิขสิทธิหรือนวัตกรรม

7) นโยบายและข้อบังคับ (policy and regulation) นโยบายและกฎระเบียบที่มีการกำหนดในแต่ละพื้นที่จะบอกถึงการสนับสนุนความสามารถ ที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการในขณะนั้น เพราะการมีนโยบายที่ดีจะช่วยพัฒนาระบบได้ดี แต่ก็ต้องสอดคล้องกับระเบีบยข้อบังคับที่ควรมีให้น้อยที่สุด โดยมีเฉพาะที่จำเป็นเพื่อสร้างสมดุล ไม่มควรมีการออกระเบีบยเพื่อหาผลประโยชน์มากเกินไป การมีระเบียบมากมายอาจจะมีผลไปยับยั้งการคิดค้นนวัตกรรมลงได้ นโยบาย กฎระเบียบ ภาษีอากร นโยบายการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การเงินระเบียบและข้อบังคับทางธุรกิจ หากมีมากไปจะกระทบต่อระบบเพราะถือว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของระบบนิเวศ

นอกจากนั้นในระบบนั้นควรต้องมีการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อใช้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการทำงานของผู้มีส่วนได้เสียในระบบนิเวศโดยเฉพาะ ควรมีการศึกษาองค์ประกอบในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Ecosystem Transformation of Digital Industry) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบความพร้อมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศนั้น เพื่อให้ผู้ดูแลใช้ในการนำเสนอเป็นแผนพัฒนาระบบนิเวศต่อไป

ตัวอย่าง 

ระบบนิเวศ นำเข้าข้อมูล
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เป้าหมายและแนวทางนโยบาย ที่จะใช้ในการกำหนดเป้าหมายทำงานร่วมกัน
โครงสร้างพื้นฐาน&โครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์เครื่องมือที่มี และโครงการที่จัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีความสามารถ&แชมป์ ข้อมูลทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับทักษะขบวนการทำงานที่ดี ที่สเร็จ เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาและสร้างขีดความสามารถให้เพิ่มขึ้น
แหล่งทุนและทรัพยากร ข้อมูลงบประมาณ เงินทุน ความพร้อมของเงินทุน ในการใช้สำหรับการพัฒนาองค์กรในกิจกรรมสร้างระบบนิเวศ
ตลาดและเครือข่าย ข้อมูลความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เครือข่ายที่มีในงานสมาคม การเป็นหุ้นส่วน และการทำแผนที่เชื่อมโยง
วัฒนธรรมและชุมชน ค่านิยมหลักของวัฒนธรรมในชุมชนนั้นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม มีการดูแลและได้รับการป้องกันเพียงพอหรือไม่เพียงใด
นโยบายและข้อบังคับ กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และขอบเขตที่มีทั้งหมด ดูจากการที่ภาครัฐประกาศสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับระบบนิเวศ
   

 ---------------------------------------------------------------------------

ดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

วงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifecycle) และหุบเหวแห่งความตาย (Valley of Death)

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle, PLC)

องค์ประกอบในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Ecosystem Transformation of Digital Industry)

ผู้มีส่วนได้เสียในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Stakeholders in Ecosystem Transformation Digital)

ระบบนิเวศอุตสาหกรรม & Ecosystem Industry) กับวงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifecycle)

 ---------------------------------------------------------------------------