ผู้มีส่วนได้เสียในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Stakeholders in the Ecosystem Transformation of Digital Industry)

 

ระบบนิเวศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Ecosystem Transformation of Digital Industry) จะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมายหลายกลุ่มและในแต่ละกลุ่มก็จะมีความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัฏจักรชีวิตของนวัตกรรม  ระบบนิเวศ์นที่ดีนั้นต้องมีความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงพอและเหมาะสม ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญในการสำรวจผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อดูสภาพความพร้อม หาความสัมพันธ์ของกลุ่มภาคส่วนที่มีในระบบ และพิจารณาลำดับความเกี่ยวข้องในงาน หากสามารถระบุผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดและลำดับความสำคัญของการมีส่วนร่วมได้ดีพอ ก็จะสามารถทำการทบทวนความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบนิเวศที่มี ว่าควรต้องดำเนินการส่งเสริมประสานงานในส่วนใดในช่วงเวลาใด เพราะการสนับสนุนผู้ประกอบการจะมีความแตกต่างกันในขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของนวัตกรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ควรสนใจ ได้แก่

  • ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ได้แก่ ผู้ประกอบการผู้ที่จะมากระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม เพราะกลุ่มนี้จะสร้างแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการใหม่ กลุ่มนี้จะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของนวัตกรรม ตั้งแต่ความคิดจนถึงขนาดผู้ประกอบการสามารถเป็นผู้นำและผู้ชนะในระบบนิเวศและได้รับการสนับสนุนโดยทั่วไปผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
  • ภาครัฐ (Public sector) ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานกำกับดูแลที่ทำงานอยู่ระบบนิเวศนวัตกรรมพร้อมกับผู้อื่นเช่นองค์กรระหว่างประเทศและสมาชิกของภาคประชาสังคม เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของไอซีทีที่ตัดกันนักแสดงของภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงเป็นตัวแทนงานหลายด้านเช่น การเงินการค้าการสื่อสารและเทคโนโลยีรวมถึงงานอื่น ๆ แนวดิ่งที่อาจได้รับอิทธิพลจากนวัตกรรม ICT เป็นศูนย์กลาง
  • ภาคการเงิน (Financial actors) กลุ่มนี้จะรวมถึงนักลงทุนที่สนับสนุนทุนและทรัพยากรในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ที่จะมีความเกี่ยวข้องที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงของวัฏจักรชีวิตของนวัตกรรม โดยเริ่มต้นจากการสร้างต้นแบบสำหรับการเริ่มต้น ไปจนถึงการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) มากบริษัท ที่เป็นผู้ใหญ่ พวกเขารวมถึงนักลงทุน angel, กองทุนเมล็ดพันธุ์, ชุมชนระดมทุนและแพลตฟอร์มผู้ร่วมทุนนักลงทุนภาคเอกชนผู้ให้บริการเช่นองค์กรพัฒนาเอกชนและผลกระทบนักลงทุน นักแสดงที่ให้เงินสนับสนุนกิจกรรมการสร้างระบบนิเวศรวมอยู่ด้วย
  • ภาคสถาบันการศึกษาวิจัย (Academia) ได้แก่ ผู้สนับสนุนในงานด้านวิชาการหรืองานวิจัยค้นคว้า ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยและศูนย์ฝึกอบรม กลุ่มนี้จะช่วยสนับสนุนระบบนิเวศโดย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้วิชาการ แหล่งสนับสนุนการศึกษาวิจัย ดำเนินการวิจัยเบื้องต้น เป็นแหล่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การมีสถาบันที่เพียงพอและเหมาะสมจะช่วยสร้างขีดความสามารถของต้นทุนทรัพยากรมนุษย์และเป็นการส่งเสริมการพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
  • ภาคเอกชน (Private sector) ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายภาคเอกชนที่รวมกลุ่มกัน อาจประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทขนาดเล็กมารวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นเช่น กลุ่มคัส้ตอร์ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาคม หรือสถาบันต่าง ๆ ที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นตัวแทนในการดูแลผลประโยชน์ของตน กลุ่มในภาคส่วนนี้จะมีส่วนร่วมในระบบนิเวศนวัตกรรมเป็นผู้ร่วมสำรวจโอกาสหรืออุปสรรคที่จะขัดขวางรูปแบบธุรกิจ
  • เครือข่ายการสนับสนุนผู้ประกอบการ (Entrepreneurial support networks) ได้แก่ กลุ่มที่รวมกันในเรื่องเฉพาะในระบบนิเวศ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมช่วยบ่มเพาะธุรกิจและเร่งการพัฒนาเช่น กลุ่มสมาคมด้านดิจจิทัลต่าง ๆ แต่ละสมาคมต่างก็จะมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการในงานเฉพาะของตน ซึ่งช่วยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยการแนะนำขั้นตอนแนววิธีการตั้งแต่เริ่มต้นผ่านวงจรชีวิตของการพัฒนาวัฒนธรรมที่ควรต้องมีการดำเนินงานและสนับสนุน

ในส่วนของขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของนวัตกรรม หากจะประสบความสำเร็จต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ โดยเป็นระบบนิเวศน์ที่มีการร่วมมือกันทั้งในทุกส่วน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน โดยต่างก็ควรนำเอาส่วนเด่นที่มีในแต่ละด้านของกลุ่มมาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนร่วมมือกันในจังหวะเวลาที่เหมาะสม จะทำให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ระบบนิเวศน์ที่ดียังจะช่วยให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเกิดการแข่งขันนำไปสู่การประสิทธิในการผลิตและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นด้วย

 ---------------------------------------------------------------------------

ดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

วงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifecycle) และหุบเหวแห่งความตาย (Valley of Death)

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle, PLC)

องค์ประกอบในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Ecosystem Transformation of Digital Industry)

ผู้มีส่วนได้เสียในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิตอล (Stakeholders in Ecosystem Transformation Digital)

ระบบนิเวศอุตสาหกรรม & Ecosystem Industry) กับวงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifecycle)

 ---------------------------------------------------------------------------