Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

การใช้แรงจูงใจทางบวกและทางลบ (Carrot and Stick)

การใช้แรงจูงใจทางบวกและทางลบ (Carrot and Stick) คือ การใช้แรงจูงใจในการทำงานที่มีทั้งแบบจูงใจทางบวกและบังคับในทางลบ โดยยกกรณีการควบคุมลาให้เดิน จะมีการจูงใจลาด้วยการใช้แครอตมาล่อ ถ้าลาเดินได้ดีก็จะได้รับรางวัลตามเป้าหมายที่จูงใจคือแครอต เป็นการเสริมแรงทางบวกเข้าไปช่วยกระตุ้นให้อยากสร้างผลงานที่ดีขึ้นไปอีก หรือในทางตรงกันข้าม ถ้าลาเดินไม่ดีหรือไม่ตรงทาง ก็จะใช้บทลงโทษคือไม้ตีเพื่อบังคับให้ดำเนินการตามที่คาดหวัง

การใช้แรงจูงใจทางบวกและทางลบ (Carrot and Stick) มีการใช้เพื่อเป็นแรงจูงใจทางบวกขององค์กรหลายแบบเช่น ถ้าพนักงานทำงานได้ดีก็ จะมีการขึ้นเงินเดือน มีโบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆ ใช้เพื่อการเสริมกระตุ้นขวัญ กำลังใจ และแรงการทำงานในทางบวกเข้าไป ช่วยกระตุ้นให้คนในองค์กรอยากสร้างผลงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ในทางตรงข้าม ถ้าพนักงานทำงานไม่ดีหรือปฎิบัติผิดระเบียบต่างๆ ก็จะมีการกำหนดใช้บทลงโทษ เพื่อไม่ให้มีการทำอีกและเป็นการกระตุ้นเตือนการทำงานไม่ทให้เกิดความผิดพลาด 

------------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 

 

Fanpage iok2ucom

Statistics

Users
3
Articles
1524
Articles View Hits
1870640

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com