Computer Network / ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิลหรือสื่ออื่นๆ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ กรณีที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางเรียกคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางว่า โฮสต์ (Host) และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เข้ามาเชื่อมต่อว่า ไคลเอนต์ (Client/Terminal) 

ระบบเครือข่าย (Network) ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าหากันเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร สามารถเชื่อมโยงส่งข้อมูลทั้งระยะใกล้ภายในอาคารหรือระยะไกลออกสู่ภายนอกออกไปภายนอกอาคาร จนถึงข้ามระหว่างเมืองไปทั่วทั้งโลก การเชื่อมโยงจะทำให้สามารถส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนร่วมกันทั้งข้อความ รูปภาพ หรือเสียงเป็นต้น ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้รูปแบบของระบบเครือข่ายแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

- LAN (Local Area Network) คือ กลุ่มคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่จำกัดเช่น ภายในอาคารสำนักงานหรือภายในโรงงาน อาจใช้สายเคเบิ้ลหรือระบบไร้สารในการติดต่อสื่อสารกัน

- MAN (Metropolitan Area Network) คือ การนำระบบ LAN หลายระบบ ที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกันมาเชื่อมต่อ ทำให้มีเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่น การเชื่อมต่อกันในเมืองหรือในจังหวัด เป็นต้น

- WAN (Wide Area Network) คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันแบบกว้างขวาง ทั้งที่จะเป็นภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นการใช้หลายเครือข่าย LAN หรือหลายเครือข่าย MAN ซึ่งอาจอยู่ห่างไกลคนละพื้นที่ให้สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันเช่น สำนักงานที่กรุงเทพ เชื่อมต่อกับสำนักงานที่ London เกิดการติดต่อสื่อสารกัน อาจจะใช้ตั้งแต่สายโทรศัพท์จนกระทั่งถึงดาวเทียม

- SAN (Small Area Network) คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่ขนาดเล็กมากเช่น การเชื่อมต่อภายในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กที่มีจำนวนของคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 เครื่อง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ ระบบที่นำเอาคอมพิวเตอร์หลายเครื่องมาต่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันระหว่างเครือในเครือข่ายสามารถทำงานติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ในเครือข่าย และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีในเครือข่ายร่วมกันได้ในระบบ การนำเอาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้งานมีข้อดีดังนี้

1. ใช้ทรัพยากรร่วมกัน คือ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ร่วมกันเช่นเครื่องพิมพ์ พื้นที่เก็บข้อมูลกลางในดิสก์ เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น การใช้งานอุปกรณ์บางอย่างร่วมกันจะช่วยประหยัด ลดความซ้ำซ้อน ง่ายในการบริหารจัดการกว่าการมีอุปกรณ์หลายชุด

2. ใช้ข้อมูลร่วมกัน คือ การใช้ข้อมูลที่มีในองค์กรให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน สามารถเรียกใช้ได้จากหลายเครื่อง ลดปัญหาความซ้ำซ้อน ความผิดพลาดในฐานข้อมูล สามารถรักษาความถูกต้องตรงกันของข้อมูล

3. ใช้การดูแลระบบที่ง่ายและมาตรฐานเดียวกัน คือ การที่จะสามารถดูแลและบริหารระบบได้ง่าย อาจสามารถทำได้จากที่เดียว เช่น ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะการทำงาน ติดตั้งปรับปรุงโปรแกรมหรือทำสำเนาข้อมูลได้จากที่เดียว เกิดการทำงานที่เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน ง่ายในการดูแล

----------------------------------------

 

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

@ ที่มาข้อมูล

- ฺWeb: www.ict.dip.go.th 

- Web: http://ioklogistics.blogspot.com

- FB: https://www.facebook.com/iOKLogistics

- Line@: http://line.me/ti/p/%40cgo2243i

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
google
อัลปั้มภาพ
Big Brother DIP
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Orapin Udomtanateera
Kiattiphong Udomtanateera
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Geological Society of Thailand (GST)
Fanpage KKUGTA

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com