เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT)

 

 

เทคโนโลยี (Technology) คือ วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม การนำความรู้ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์

 

สารสนเทศ (Information) คือ ข่าวสารการแสดงหรือข้อมูลที่มีการจัดการจนเกิดประโยชน์มีคุณค่า หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) คือ การใช้วิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรมด้านข่าวสาร (ราชบัณทิตยสถาน. 2555: ออนไลน์) เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง องค์กรยุคใหม่มักจะให้ความสำคัญต่อการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานมากขึ้น

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT)  หมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์สร้างรายงาน อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง อาศัยเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและสื่อสารสนเทศในระยะไกล สามารถจัดการและการเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นยาและความรวดเร็วทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์ สามารถเผยแพร่สารสนเทศและข้อมูลต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอก สามารถดาเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการการส่งและรับข้อมูลและมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับความรู้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and  Communication Technology, ICT) 

 

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

@ ที่มาข้อมูล

- ฺWeb: www.ict.dip.go.th 

- Web: http://iok2u.com

- FB: https://www.facebook.com/iOK2u.com

- LineID: @iok2u.com

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
google
Orapin Udomtanateera
อัลปั้มภาพ
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA
Big Brother DIP
Kiattiphong Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com