Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Big Data การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data Plan)

 

 

Big Data การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data Plan)

การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า เพื่อให้ได้แผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้าที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรมีการกำหนดแผนในการดำเนินงานที่ดี โดยอาจมีรายละเอียดที่ใช้การทำงาน เช่น

1. การวิเคราะห์ระบบภายใน ทำการศึกษาวิเคราะระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องในงานระบบบิ๊กดาต้า ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการปฎิรูปองค์กรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนด เป็นการเข้าสำรวจกระบวนการ ความพร้อม และข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมในด้านการทำงานบิ๊กดาต้า โดยการจัดประชุมและศึกษาระบบงานอย่างสม่ำเสมอ

2. การทำความเข้าใจการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร เนื่องจากความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ข้อมูลให้สอดคล้องกับภารกิจเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร กระบวนการนี้ทำให้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องของการทำงานในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีในปัจจุบัน เพื่อที่จะวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงในการบริหารข้อมูลในระบบให้เกิดมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมที่สุด

3. การสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมความต้องการและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนาบิ๊กดาต้าในระยะยาว ข้อมูลแนวคิดความต้องก่ารที่ได้มาจะถูกนำมาออกแบบและพัฒนาให้เป็นระบบบิ๊กดาต้า ซึ่งจะตรงความต้องการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรและในระบบ

4. การจัดทำเอกสารแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้าตามลำดับความสำคัญ เมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอก็จะนำมาทำการการกำหนดแนวทางการจัดการและวางแผนการทำงานให้เป็นระบบ โดยจัดทำในรูปแผนแม่บทของการพัฒนาระบบบิ๊กดาต้าเรียงตามข้อมูลที่จะทำตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดแนวททางที่ชัดเจนและจัดลำดับเนื้อหาและรายละเอียดของการดำเนินงานให้สอดคล้องกันตามยุทธศาสตร์ระยะยาวที่วางเอาไว้

5. การนำเสนอแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้าในรูปเอกสารรายงาน เพื่อนำเสนอแผนที่จัดทำให้มีการตรวจสอบประเมินผล และส่งเสริมให้มีการทำตามแผนที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ระบบที่ได้เป็นที่ยอมรับและมีความคิดเห็นที่ตรงกันของบุคลากรในองค์กรมากที่สุด เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้รับทราบ และส่งเสริมให้องค์กรนำไปใช้ปฏิบัติตามแนวทางหรือกรอบที่ได้วางเอาไว้ในแผนที่กำหนด

 

 

 

ที่มา www.iok2u.com

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com