แนวปฏิบัติในการทำโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Program)

แนวปฏิบัติในการนำโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Program) มาใช้ในการสร้างตราสินค้านั้น ต้องพิจารณาคือ กิจกรรมที่ทำ ควรสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินค้าได้ นอกจากนี้กิจกรรมที่องค์กรดำเนินการต้อง เป็นความสามารถขององค์กรที่สาธารณชนนึกถึงและอยู่บนพื้นฐานความรู้รวมทั้งความชำนาญขององค์กร การทำ CSR มีสิ่งที่ต้องพิจารณา 3 ด้านคือ องค์กร สังคม และประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากกิจกรรมและสร้างการรับรู้ในใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่องค์กรจะประสบความสำเร็จมากขึ้นในการสร้างตราสินค้า

ในการนี้ควรดำเนินการกิจกรรม CSR โดยเน้นความยั่งยืนและต่อเนื่อง เพราะจะช่วยผูกมัดคุณค่าระหว่างองค์กรกับชุมชนหรือลูกค้าได้แม้การดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมจะมีผลต่อการสร้างตราสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่องค์กร โดยอาจจะเป็นผลทางอ้อมที่ทำ ให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้ผู้มาซื้อสินค้าหรือบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่การทำโครงการ CSR ควรอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจต่อสังคม ไม่ใช่เพียงหวังผลในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กรเท่านั้น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่สัมพันธ์กับการจัดการชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) หรือความสัมพันธ์กับการจัดการความผูกพันกับตราสินค้า (Brand Engagement) หรือลูกค้า (Customer Engagement) ได้

 

Philip Kotler ได้จำแนก CSR ไว้เป็น 7 กิจกรรมได้แก่

1 การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion)

2 การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing)

3 การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing)

4 การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) 

5 การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering)

6 การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices)

7 การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ตามกำลังซื้อของคนในระดับฐานราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) 


ดูเพิ่มเติมที่ แนวคิดและทฤษฎีของ Philip Kotler CSR ไว้เป็น 7 กิจกรรม

----------------------------------------

 
 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

อัลปั้มภาพ
google
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Geological Society of Thailand (GST)
Fanpage KKUGTA
Big Brother DIP
Kiattiphong Udomtanateera
Orapin Udomtanateera
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>