องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communications: ITC)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communications: ITC) หมายถึง กระบวนการและระบบงานที่นำไปใช้จัดการกับข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม มาทำงานร่วมกันโดยคอมพิวเตอร์จะทำการเก็บข้อมูลและประมวลผลให้เป็นสารสนเทศแล้วนำไปเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลมาใช้ได้ในภายหลัง ซึ่งการใช้งานจะทำโดยใช้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามมารถนำข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีมาทำการบันทึก คำนวณ จัดเก็บข้อมูลและทำรายงาน เพื่อส่งสารสนเทศไปให้ผู้ใช้ที่อยู่ต่างสถานที่ ห่างไกลกันได้ในทุกเวลาอย่างสะดวกรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องใช้ส่วนประกอบในการทำงานเพื่อให้สามารถนำเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ ต้องมีการดำเนินงานในส่วนประกอบที่สำคัญ 5 ส่วนคือ 

1. เครื่องจักรอุปกรณ์ (Hardware) หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ในงานคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสารสนเทศเช่น คอมพิวเตอร์จะช่วยในงานการประมวลผลคัดเลือกคำนวณหรือพิมพ์รายงานผลให้ออกมาได้ตามที่ต้องการ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้รวดเร็ว มีความแม่นยำในการทำงาน และทำงานได้ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศ 

2. โปรแกรมซอฟต์แวร์ (Software) หรือซอฟต์แวร์ เป็นการเขียนโปรแกรมคำสั่ง ลำดับขั้นตอนการทำงานการสั่งการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นชุดคำสั่งที่เรียงเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและประมวลผลให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการ 

3. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data & Information) ถือเป็นวัตถุดิบในการจัดการสารสนเทศ ข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบจะมีแตกต่างกันขึ้นกับสารสนเทศที่ต้องการใช้งานเช่น ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่มีบทบาทต่อการทำให้เกิดเป็นสารสนเทศ 

4. บุคลากร (People ware) ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพราะหากบุคลากรมีความรู้ความสามารถและเข้าใจวิธีการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการในการทำงานทั้งหมด บุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรภายในองค์กรเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิด ระบบสารสนเทศด้วยกันทุกคนเช่น ร้านขายสินค้าแห่งหนึ่ง บุคลากรที่ดำเนินการในร้านค้าทุกคน ตั้งแต่ผู้จัดการถึงพนักงานขาย เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดสารสนเทศได้ 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process) เป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศเช่น กำหนดให้มีการป้อนข้อมูลทุกวัน ป้อนข้อมูลให้ทันตามกำหนดเวลา มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ กำหนดเวลาในการประมวลผล การทำรายงาน การดำเนินการต่างๆ ต้องมีขั้นตอน หากขั้นตอนใดมีปัญหาระบบก็จะมีปัญหาด้วย เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อระบบสารสนเทศ

ส่วนประกอบที่กล่าวมาทั้ง 5 ด้านนั้น จะทำให้เกิดเป็นงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ซึ่งหากขาดส่วนประกอบใดหรือมีส่วนใดที่ไม่สมบูรณ์ ก็อาจทำให้ระบบที่ได้ไม่สมบูรณ์เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกับงานทำให้ใด้งานที่ล่าช้าไม่ทันต่อการใช้งาน การดำเนินการระบบสารสนเทศจึงต้องให้ความสำคัญ กับส่วนประกอบที่กล่าวมา

-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon
 

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

ค้นหาในเว็ป (Search)

Fanpage iok2ucom