รายละเอียด แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 (ร่าง)

 

รายละเอียด แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 (ร่าง)

@ วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกัน สร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน

 

@ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูล

กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมาย

1. ยกระดับหน่วยงานภาครัฐทำงานแบบชาญฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

2. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับประชาชน

3. สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และการใช้ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

@ ตัวชี้วัดความสำเเร็จ

1. สัดส่วนความสำเร็จของการพัฒนาบริการดิจิทัลของภาครัฐตามมาตรฐาน

2. ความสำเร็จของแพลตฟอร์มที่มีการใช้งาน

3. ความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและนำไปใช้ประโยชน์ 

-------------------------------------------------

(ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

สนใจเอกสาร E-Book : (ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ดาวน์โหลดที่เอกสารแนบด้านล่าง

-------------------------------------------------

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

ค้นหาในเว็ป (Search)

Fanpage iok2ucom