Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ความท้าทาย ของประเทศไทย ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

 

 

 

 

 

ความท้าทายภาครัฐ

• ข้อมูลกระจัดกระจายขาดการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลระหว่างหน่วยงานอย่างเพียงพอจึงส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้

• ขาดโครงสร้าง/เครือข่ายที่เชื่อมโยงการทำงานในทุกระดับ การดำเนินการจัดสรรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาลไทยยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคและในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง

• กฎหมาย/กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไม่สนับสนุนการทำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล

• บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล มีจำนวนไม่เพียงพอ

• การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลยังมีจำกัด และส่วนมากข้อมูลเปิดมีลักษณะเป็นไฟล์เอกสารที่ไม่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้

ความท้าทายภาคประชาชน

• ประชาชนเปลี่ยนแปลงความต้องการอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา

• ประชาชนมีความคาดหวังสูงต่อภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและเรื่องร้องเรียนต่างๆ อย่างรวดเร็วทั่วถึง และเป็นธรรม

• ปัญหาและเรื่องร้องเรียนจำนวนมากมีความซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกัน

• ประชาชนยังใช้บริการดิจิทัลของภาครัฐในสัดส่วนน้อย

• ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชน

• การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคนว่าจะได้รับบริการและความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านระบบดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ความท้าทายภาคธุรกิจ

• การเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการภาคธุรกิจ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้สมบูรณ์
• การขอรับบริการด้านธุรกิจผ่านทางออนไลน์ยังไม่ครบทุกกระบวนการอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนกระทั่งปิดกิจการ ทำให้ผู้ประกอบการยังคงต้องติดต่อหน่วยงานภาครัฐด้วยตนเองในบางขั้นตอน/บริการ

ความท้าทายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงกฎหมาย

• มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

• การนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มายกระดับการทำงานของรัฐยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน

• การรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของข้อมูลและการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ

-------------------------------------------------

(ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

สนใจเอกสาร E-Book : (ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ดาวน์โหลดที่เอกสารแนบด้านล่าง

-------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

Statistics

Users
3
Articles
1524
Articles View Hits
1869790

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com