ประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับจาก รัฐบาลดิจิทัล

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

พ.ศ. 2561 - 2565 

@ ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลจากภาครัฐที่สะดวก ถูกใจทำได้ทุกที่ทุกเวลา

• ประชาชนและธุรกิจเริ่มได้ใช้บริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ

• ได้รับบริการดิจิทัลตรงตามกับความต้องการมากขึ้น และใช้ง่ายด้วยบัตรประชาชนหรือการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการติดต่อหรือทำธุรกรรม

• ประชาชนสามารถติดตามสถานะการขอใช้บริการภาครัฐได้อย่างสะดวก

@ ประชาชนสามารถติดตามการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอย่างฉับไว ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

พ.ศ. 2566 - 2570 

@ ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์เบ็ดเสร็จ ที่ครบถ้วนทุกบริการและปลอดภัยในการใช้งาน

@ ประชาชนได้ใช้บริการจากธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตรงใจโดยผู้ประกอบการหรือนักพัฒนา จากการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ

@ ประชาชนติดตามการทำงานของภาครัฐได้ จากการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ

@ ประชาชนสามารถร่วมกำหนดและออกแบบบริการที่ตนเองต้องการกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการ

พ.ศ. 2571 - 2580

@ ประชาชนได้รับบริการทุกอย่างตามสิทธิ์ที่พึงได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่ต้องร้องขอ และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะร่วมกัน

-------------------------------------------------

(ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

สนใจเอกสาร E-Book : (ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ดาวน์โหลดที่เอกสารแนบด้านล่าง

-------------------------------------------------