Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ความสำคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

 

ความสำคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

“รัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ และการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่มีต่อมิติการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการให้ขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลผ่านกลไกด้านกฎหมาย และแผนระดับชาติที่สำคัญ

รัฐบาลได้พยายามผลักดันให้การบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการทำงาน และยกระดับการให้บริการโดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง มีการผลักดันเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีการจัดทำแล้ว

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : มุ่งเน้นการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกันควบคู่ไปกับการยกระดับการให้บริการภาครัฐ โดยมี ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีความเข้าใจ ถึงประสบการณ์การใช้งานและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 : มุ่งเน้น การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลบริการ ไปจนถึงการบริหารงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ พร้อมกับการผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐมากยิ่งขึ้น

ต่อมารัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมาตรา 5 ได้กำหนดให้มีแผน พัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการ สาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง กันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 4 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ ดิจิทัล พ.ศ. 2562 และเกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและมีความสอดคล้องเป็นไป ในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ รัฐบาลจึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ หน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารและการให้บริการผ่านระบบ ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีการจัดทำแล้วหมายเหตุ :

-------------------------------------------------

(ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

สนใจเอกสาร E-Book : (ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ดาวน์โหลดที่เอกสารแนบด้านล่าง

-------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

Statistics

Users
3
Articles
1524
Articles View Hits
1870621

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com