E-Book หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 2555

สนใจเอกสาร E-Book ดาวน์โหลดที่เอกสารแนบด้านล่าง

E-Book หนังสือหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ปี 2555 จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อหวังให้ความรู็แก่ประชาชนและข้าราชการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นธรรมาภิบาล ผู้เขียนจึงนำมาเสนอเพื่อให้เป็นแหล่งเอกสารแก่ผู้ที่สนใจตามเจตนา สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ต้องการจัดทำเพื่อใช้เผยแพร่และให้ความรู็ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการ ก.พ.ร. 2555

คำนำ 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการฟื้นฟูเศรษฐกิของประเทศและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความขัดแย้ง และสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งทำให้การบริหารงานตอบสนองความต้องการของประชาชน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งทำให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและไว้วางใจต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

ในภาคเอกชนก็ได้ให้ความสำคัญต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานเช่นเดียวกันโดยใช้คำว่า "บรรษัทภิบาล" หรือ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" (Good Corporate Governance) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ใกล้เคียงกัน คือ มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท "ลๆ อันส่งผลทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จและนำไปสู่การมีผลประกอบการที่ดี รวมทั้งทำให้เกิดความนำเชื่อถือและเกิดภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคุมโดยรวม

ถึงแม้ว่าได้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อส่งเสริมการนำหลักธุรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการมาเป็นระยะวลาพอสมควรแล้ว แต่สำนักงาน ก.พ.ร. ยังเห็นถึงความจำเป็นในการขยายผลอย่างต่อเนื่อง จึงได้รวบรวมแนวคิด พัฒนาการ ความหมาย ประโยชน์ รวมทั้งกรณีศึกษาของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไว้ในเอกสารเล่มนี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งนำแนวคิดและตัวอย่างที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะอนุกรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยฉพาะท่านศาสตราจารย์ ตร. วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานที่ได้กรุณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่มีคุณค่อย่างยิ่ง สำนักงาน กพร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลทำให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) https://learn.ocsc.go.th/

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว บรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

GCG บรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

-------------------------------------------------

Attachments:
Download this file (หลักธรรมาภิบาล2555.pdf)หลักธรรมาภิบาล2555[E-Book หนังสือหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ปี 2555 ]63185 kB

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

ค้นหาในเว็ป (Search)

Fanpage iok2ucom