E-book​ คู่มือการค้าการลงทุน เมียนมา กัมพูชา อินเดีย จีน

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

คู่มือการค้าการลงุทนในประเทศ อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมา และกัมพูชา ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษา โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเชี่ยน (ASEAN SME Service Provider Network) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ทั่วถึงมากขึ้นพร้อมกับการเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนและพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ของผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในประเทศอาเซียน +8 ใน 4 ประเทศเป้าหมาย เพื่อเป็นประโยชน์การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการ SMEs ไทยและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในประเทศอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมา และกัมพูชาซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงและเพิ่มเติมความรู้ในการทำธุรกิจที่สนใจต่อไป

โดยคู่มือการค้าการลงทุนใน 4 ประเทศเป้าหมายฉบับนี้ มีองค์ประกอบเนื้อหาที่มีการอธิบายถึง ขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคล ภาษีอากร กฎระเบียบว่าด้วยแรงงานและการจ้างงาน การส่งเสริมการลงทุนของรัฐ และสิทธิประโยชน์ในการลงทุน การธนาคารและการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของต่างชาติ การอนุญาตเข้าเมือง และใบอนุญาตทำงาน สิทธิการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า กระบวนการนำเข้าสินค้าและภาษีที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อมูลวิธีการขนส่งและกฎระเบียบต่างๆที่ควรทราบในประเทศอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมา และกัมพูชาเหมาะสำหรับผู้ให้บริการ SMEs ไทยในการเพิ่มพูนความรู้และผู้ประกอบการที่กำลังเตรียมตัวก่อนทำการค้าการลงทุนในตลาดทั้ง 4 ประเทศ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงผู้ให้บริการ SMEs ไทย ให้มีความพร้อมและแข่งขันได้ในต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและการทดสอบตลาดก่อนเข้าไปลงทุนในทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

คณะผู้จัดทำ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

การสร้างเครือข่ายและการทดสอบตลาด (Business Networking and Market Test)

E-book​ คู่มือการสร้างเครือข่ายและการทดสอบตลาด (Business Networking and Market Test)

-------------------------------------------------

 

 

Attachments:
Download this file (คู่มือการค้าการลงทุน.pdf)คู่มือการค้าการลงทุน[E-book​ คู่มือการค้าการลงทุน เมียนมา กัมพูชา อินเดีย จีน]3276 kB