Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

3 Process to study in Business / 3 กระบวนการที่ควรศึกษาในการทำธุรกิจ

กระบวนการหลักที่ควรศึกษาในการทำธุรกิจ เนื่องจากแนวคิดกระบวนการในการทำธุรกิจนั้น มีหลายเรื่องที่ผู้คิดจะทำธุรกิจควรที่จะต้องให้ความสำคัญและศึกษา เพื่อให้เกิดความสำเร็จในทางธุรกิจที่ดี  การทำธุรกิจนั้นอาจเริ่มจากคิดหาผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่จะนำมาทำธุรกิจ เมื่อได้แล้วก็จะมาคิดหาวิธีการสร้างสินค้า/บริการนั้น เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการการผลิตและจัดส่งไปจนกระทั่งถึงมือลูกค้า สุดท้ายจะเป็นการบริหารลูกค้า โดยทำการติดตามดูแลเพื่อสร้างความสัมพันธร่วมกับลูกค้า ตามขั้นตอนที่ผ่านอาจแบ่งกลุ่มเรื่องที่ควรศึกษาเป็น 3 ส่วนหลักคือ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) จะเป็นกระบวนการหลักของการทำธุรกิจ ก่อนเริ่มต้นทำควรจะกําหนดว่าธุรกิจที่จะทำนั้น จะผลิตอะไรและเลือกที่จะแข่งขันในตลาดอย่างไร 

2. การบริการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการผลิต ตั้งแต่กระบวนการไหล ของวัตถุดิบ สินค้าและข้อมูล ตั้งแต่ผู้จำหน่ายต้นน้ำไปจนถึงลูกค้าในปลายน้ํำ 

3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relations) เป็นกิจกรรมทางการตลาด ที่จะใช้ติดตามสร้างความสัมพันธ์เพื่อหาความต้องการไว้ตอบสนองลูกค้าให้ดีที่สุด

จากรูปจะเห็นว่าเมื่อการดำเนินการตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนที่ 3 สุดท้ายคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านั้น จะทำให้เราสามารถทราบความต้องการของลูกค้าที่ยังมีอยู่อีก เพื่อนำไปทำในขั้นตอนที่ 1 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่วนไปได้ต่อเนื่องต่อไป

-----------------------------------------------

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon
 

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com