Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

4M in Business ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน

 

4M in Business ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ในการดำเนินงานด้านธุรกิจจะมองปัจจัยในการมอง ที่แตกต่างจากด้านการผลิต เพราะในส่วนของการบริหารธุรกิจจะมองในเรื่องของเงินและทุุน เป็นเรื่องสำคัญแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆ เพราะหัวใจการทำธุรกิจคือการทำกำไรแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการพูดถึงเรื่องการมีธรรมมาภิบาล แต่ก็คงเป็นเพียงแนวคิด ดังนั้นเราควรมามองในแนวของธุรกิจกันดูว่าจะต้องให้ความสำคัญและการบริหารจัดการในปัจจัยอะไรบ้าง การบริหารธุรกิจก็มีจุดประสงค์ควบคุมการทำธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับลูกค้าในที่นี่อาจเป็นผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของทุน ให้เกิดความมั่นใจว่าในการดำเนินธุรกิจนั้น มีการวางแผนในการควบคุมธุรกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย สามารถทำธุรกิจได้ตรงตามเป้าหมาย ในการจัดการกับปัจจัยหรือตัวแปรในธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วมักจะให้ความสำคัญกับการควบคุมปัจจัยหลักที่สำคัญ 4 กลุ่มได้แก่ Method, Man, Money+Material และ Machine หรือที่มักนิยมเรียกว่า 4M เพราะปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญจะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจได้ รายละเอียดปัจจัยในแต่ละกลุ่ม

1. วิธีปฏิบัติงาน (Method) คือ วิธีการ ขั้นตอน หรือขบวนการในการทำธุรกิจ  ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะมาจากการที่องค์กรมีการกำหนดขั้นตอนแนวทางในการดำเนินงานที่ดี การที่จะมีแนวทางการปฏิบัติงานและขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจที่ดีได้ ควรต้องมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีการวางแผนจัดการ การติดตามความก้าวหน้าของงาน การตรวจสอบคุณภาพผลงานที่ได้ และการควบคุมการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง - การบริหารวิธีปฏิบัติงาน ต้องมีการพัฒนาขั้นตอนการทำงาน นำเอาความรู้เทคโนโลยีใหม่ และวางแผนขบวนการทำงานให้ดี มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา สามารถติดตามตรวจสอบได้ง่าย และกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

2. ทรัพยากรมนุษย์ (Man) คือ คนงาน พนักงาน หรือบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด เพราะการทำธุรกิจหรือดำเนินการใดๆ จะต้องเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยคน ทั้งในด้านความคิด การวางแผน การดำเนินการ หรือจัดการทำให้เกิดผลทางธุรกิจทุกรูปแบบ การพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

- การบริหารกำลังคน ต้องมีการพัฒนาคนด้านความรู้ ทักษะ และวางแผน เพื่อให้เกิดการใช้คนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด

3.1 เงินทุน (Money) คือ เงิน หรือทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งจากเงินทุนภายในและภายนอก ในทางธุรกิจเงินทุนถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด เพราะการทำธุรกิจทุกอย่างไม่สามารถดำเนินได้ดีหากขาดทุนในการดำเนินงาน กล่าวได้ว่าการทำธุรกิจทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเงินทุน เพราะจะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจและปัจจัยต่างๆ ให้ดำเนินการไปได้ทั้งในด้านค่าแรงคน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

- การบริหารกำลังเงินทุน ต้องมีการวางแผนในการจัดสรรเงินทุน ว่าทำอย่างไรให้มีการใช้จ่ายน้อยที่สุด มีการคิดหาวิธีทำให้ต้นทุนน้อยที่สุด และบริหารการใช้เงินให้เกิดประสิทธิผลการกับงานให้มากที่สุด

3.2 วัสดุ (Material) คือ วัสดุสิ่งของ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนอะไหล่ ผลิตภัณฑ์ บริการหรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมีส่วนนำมาใช้ในการผลิตสินค้า เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต่อมา เพราะทุกธุรกิจต้องอาศัยสิ่งที่ได้ในกลุ่มนี้มาใช้ในการผลิต ดังนั้นต้องรู้จักบริหารจัดการวัตถุดิบ ให้มีประสิทธิภาพสามารถมีเพียงพอในการผลิต บริหารจัดการให้ได้ต้นทุนที่ต่ำในการผลิต และทำให้ธุรกิจได้ผลกำไรสูงสุด

- การบริหารวัสดุ ในการดำเนินงานว่าทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองทรัพยากรในการผลิตให้น้อยที่สุด หรือการใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด

4. เครื่องมือและเครื่องจักร (Machine) หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักรถือเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า 4M in Business ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน จะมีการปรับเปลี่ยนจุดสำคัญมาอยู่ที่เงินทุน เพราะเงินถึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนตัวได้ และเงินจะถึงเป็นส่วนสำคัญในการประเมินผลสำเร็จในทางธุรกิจ เพราะเป้าหมายของธุรกิจที่แท้จริงคือ เงินทุนที่ลงไปจะสามารถทำกำไรได้สูงสุด แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการกล่าวถึงการทำธุรกิจที่ไม่เน้นกำไรกันอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย อาจมีแค่เพียงในอุดมคติหรือกล่าวพูดเพื่อให้ดูดีเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่นักธุรกิจต้องการที่แท้จริง อย่างไรก็ตามการลำดับความสำคัญของปัจจัย ก็จะมีการจัดความสำคัญมากน้อยตามลำดับความเหมาะสมในแต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับความต้องการ ความสามารถ และการจัดการขององค์กรเหล่านั้นว่ามีการบริหารจัดการที่ดีหรือไม่ 

จากการที่ปัจจัย 4M มีความสำคัญจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการทำธุรกิจ ดังนั้นบางครั้งเราจะพบว่ามีหลายแหล่งที่ทำธุรกิจโดยต้องนำเสนอแผน และผลงานเสนอต่อเจ้าของทุนหรือผู้ลงทุนอยู่เสมอ และนักลงทุนมักจะกำหนดให้ผู้ทำธุรกิจต้องมีแผนงานทำงานที่ชัดเจน หากมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยเหล่านี้เมื่อไหร่ หรือหากต้องการเปลี่ยนสิ่งที่เกียวกับปัจจัยเหล่านี้ จะต้องทำการแจ้งให้เจ้าของทุนรับทราบและให้เขาอนุมัติก่อนเช่น ธุรกิจกลุ่มที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

 
-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon
 
 

Facebook iOK2u

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA
Geological Society of Thailand (GST)
Orapin Udomtanateera
iOK2ucom Fanpage Facebook
Big Brother DIP
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
google
Kiattiphong Udomtanateera
อัลปั้มภาพ

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com