การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง (Risk Matrix)

การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง (Risk Matrixมีส่วนที่ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และทำให้การแก้ปัญหาไม่มีมากเกินไป เนื่องมาจากเราได้มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในส่วนที่สำคัญเพื่อที่จะเลือกในการทำการจัดการ และเรียงตามลำดับลงมา

ในนี้ได้ยกตัวอย่าง Risk Matrix แบบ 5 x 5 มาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ โดยแบ่งโอกาสเป็น 3 ระดับและความรุนแรง แล้วนำมาให้คะแนนในแต่ละระดับเพื่อคำนวนหาค่ามาใช้ในการจัดแบ่งกลุ่มระดับความสำคัญ เพื่อใช้ในการจัดการบริหารความเสี่ยงต่อไป

การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงแต่ละเรื่อง และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (Prioritization) ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นลำดับ รวมไปถึงใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยง การจัดระดับความเสี่ยงมีหลายแบบเช่น
การจัดระดับความเสี่ยง (Risk Ratings)

- E-Extreme Risk ความเสี่ยงระดับสูงสุด ต้องมีแผนการจัดการที่แน่นอนไว้รองรับ

- H-High Risk ความเสี่ยงระดับสูง ต้องมีการเตรียมการเตรียมแผนการจัดการไว้รองรับ

- M-Moderate Risk ความเสี่ยงระดับกลาง ควรติดตามความเสี่ยงเป็นระยะ เพื่อวางแผนการจัดการ

- L-Low Risk ความเสี่ยงระดับต่ำ อาจยอมรับความเสี่ยงไว้ได้ หรือคอยติดตามระบุระดับความเสี่ยงเป็นระยะ เพราะความเสี่ยงระดับต่ำอาจเพิ่มระดับความรุนแรงกลายเป็นความเสี่ยงระดับกลางหรือสูงได้

การจัดตามความน่าจะเป็นหรือโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความน่าจะเป็น จะขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร ในการกำหนดว่าโอกาสของการเกิดเหตุการณ์นั้น เช่น

1 Rare โอกาสที่เกิดขึ้นน้อยมาก เช่น มากกว่า 10 ปี ถึงจะเกิดเหตุการณ์นี้สักที

2 Unlikely โอกาสที่เกิดขึ้นมีน้อย เช่น ใช้เวลา 5 - 10 ปี จึงจะเกิดเหตุการณ์นี้

3 Reasonable มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเป็นรอบ เช่น ทุก 2-5 ปี จะเกิดเหตุการณ์นี้

4 Likely มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ในระดับที่สูง เช่น ทุก 1- 2 ปี จะเกิดเหตุการณ์นี้

5 Almost certain โอกาสของเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี หรือเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละปี

ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

------------------------------------------

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon
 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

google
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
อัลปั้มภาพ
Orapin Udomtanateera
Fanpage KKUGTA
Big Brother DIP
Geological Society of Thailand (GST)
Kiattiphong Udomtanateera
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com