5 Steps to Market Research / 5 ขั้นตอนในการวิจัยตลาด

การวิจัยตลาด (Marketing Research) คือ การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าและบริการต่างๆอย่างมีระเบียบแบบแผน

 

ประเภทของการวิจัยตลาด ได้แก่

- การวิจัยผู้บริโภค

- การวิจัยผลิตภัณฑ์

- การวิจัยราคา

- การวิจัยการโฆษณา

- การวิจัยการขาย

 

ขั้นตอนการวิจัยตลาด

1. การนิยามปัญหา (Define the problem) คือ การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการตลาด ควรกำหนดปัญหาให้ถูกต้อง ซึ่งการมองปัญหาของคนในแต่ละระดับ จะมีความเห็นที่แตกต่างกัน 

2. การพัฒนาแผนวิจัย (Develop research plan) การจัดเตรียมและการออกแบบการวิจัย ต้องกระทำอย่างระมัดระวัง ใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสม

3. เก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) คือ วิธีการขั้นตอนที่เก็บข้อมูล โดยข้อมูลที่จะเก็บมีสองประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) คือ การประมวลและแปรความหมายข้อมูล ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูล การแบ่งหมวดข้อมูล การลงรหัสข้อมูล การจัดข้อมูลเข้าตาราง

5. การรายงานและนำเสนอ (Summary report) คือ การนำผลการศึกษาที่ได้มาจัดทำรายงาน และสรุปผลนำเสนอ 

 

วิจัยการตลาด (Marketing Research) เป็นองค์ประกอบอันสำคัญ ที่ช่วยให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง แม่นยำ และตรงเวลา นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จด้านการตลาดเนื่องจาก บริษัทเข้าใจความต้องการของลูกค้า ใช้ในการตั้งราคาที่เหมาะสม ใช้ในการส่งเสริมตลาด และการจำหน่าย เพื่อสร้างความพอพึงใจตามความต้องการของลูกค้า โดยควรที่จะมีการติดตามผลการวิจัย

ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในการตลาด ได้แก่

- ข้อมูลที่มี ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปข้อมูลดิบ

- ข้อมูลที่มี ไม่มีนัยสำคัญ

- ข้อมูลที่มี ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทั้งหมด

- ข้อมูลที่มี ไม่ตรงกับความต้องการ

 

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

@ ที่มาข้อมูล

- ฺWeb: www.logistics.go.th / http://ioklogistics.blogspot.com

- FB: https://www.facebook.com/iOKLogistics

- Line@: http://line.me/ti/p/%40cgo2243i

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
Big Brother DIP
อัลปั้มภาพ
Fanpage KKUGTA
Orapin Udomtanateera
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
google
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com