DS_00001_iok2u_สรุปข้อมูลการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเว็บไซต์ iok2u.com 

หน้าที่ 1/2

หน้าที่ 2/2

(กดดูหน้าสมบูรณ์ได้ที่คำว่า Google Data Studio มุมขวาล่าง)
 
DS_0_iok2u_สรุปข้อมูลการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเว็บไซต์ iok2u.com ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนบริหารจัดการต่อไป

จัดทำโดย: Kiattiphong Udomtanateera

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 

- เว็ปไซต์ iOK2u www.iok2u.com

---------------------------------------------

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ตารางอ้างอิง
 
cate_id cate_name
13 Business Administrator
34 DashBaord BI
21 E-Book
22 Geology
15 Industry
8 Information Technology
14 Innovation
9 Logistics & Supply Chain
11 Marketing
31 Money
17 News
12 News Hot
23 RedeemAnimal
16 Sponser
24 Strategic Plan
10 Travel Thai Tourist attraction
29 Travel World
25 VDO
28 World Heritage Site
 
---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ DashBoard ที่น่าสนใจ ได้ที่

ดูข้อมูลหน้ารายงาน Dash Board ที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิกที่นี่

---------------------------------------------

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active