การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา (Decision Support Framework)

 

การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา (Decision Support Framework) จากตารางการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา จะพบว่ามีการจัดการที่แตกต่างกัน ขึ้นกับรูปแบบและโครงสร้างของปัญหา และหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน

โดยในรูปแกนนอน กำหนดให้เป็นโครงสร้างของปัญหา (Problem structure) โดยแยกออกเป็น 3 แบบคือ 

- ปัญหาที่มีโครงสร้างสร้างชัดเจน (Problem Structure) ได้แก่ ปัญหาที่เป็นงานประจำ ปัญหาที่ เกิดซ้ำ โดยปัญหาเหล่านี้มักมีคำตอบเป็นรูปแบบมาตรฐานด้วยเช่นกัน เรียกการตัดสินใจแบบ Structured decisions 

- ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนชัดเจน (Problem Unstructured) ได้แก่ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาใหม่ มีความซับซ้อนในเรื่องที่เกิด มีความคลุมเครือ ไม่สามารถกำหนดคำตอบแบบมาตรฐานทั่วไปได้ ปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความสามารถของคนมาช่วยทำการตัดสินใจมากเป็นพิเศา เรียกการตัดสินใจ แบบ Unstructured decisions

- มีปัญหาที่เกิดอยู่กึ่งกลางระหว่างปัญหาแบบมีโครงสร้างและปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง อาจเรียกว่า ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง (Problem Semi Structured) จะเกิดจากการพยายามยกระดับปัญหาแบบไม่มีโครงสร้างให้เข้าสู่การมีรูปแบบโครงสร้าง เพื่อให้ง่ายในการแก้ไขโดยนำส่วนดีของทั้งสองแบบมาพยายามช่วยปิดส่วนที่ยังขาดของแต่ละโครงสร้างปัญหา เรียกการตัดสินใจเป็นแบบ Semi structured decisions

ในด้านแกนตั้ง เป็นแนวคิดและการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Nature of Decisions) ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 ระดับคือ

- ผู้ปฎิบัติงาน (Operational Control) เป็นระดับของผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานที่จำเพาะเจาะจง ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

- ผู้จัดการ (Management Control) เป็นผู้ของผู้ที่มีหน้าที่ทำการสั่งงาน บริหารจัดการ ควบคุม รวบรวม และจัดการทรัพยากรที่มี เพื่อขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายขององค์กร

- ผู้บริหาร (Strategic Planning) เป็นการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และ จัดเตรียมทรัพยากรใน ระยะยาว

จะเห็นว่าการแก้ไขและการจัดการเพื่อสนับสนุนในแต่ละระดับ จะมีการดำเนินที่แตกต่าง กันออกไป 

- Operation control ต้องใช้ข้อมูลประเภท MIS และ Management Science

- Management control ต้องใช้ข้อมูลประเภท Management Science, DSS, EIS และ ESS

- Strategic Planning ต้องใช้ข้อมูลประเภท EIS, ESS และ Neural Network

- Structured Decisions ต้องใช้ข้อมูลประเภท MIS, Management science models, financial and statistical models

- Semi structured Decisions ต้องใช้ข้อมูลประเภท DSS

- Unstructured Decisions ต้องใช้ข้อมูลประเภท DSS, ES, Neural Network

Decision Support System: DSS

Expert Systems: ES

Enterprise Information Systems: EIS

Managrment Information Systems: MIS

ESS 

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 

@ ที่มาข้อมูล

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

ค้นหาในเว็ป (Search)

Fanpage iok2ucom