วงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifecycle) และหุบเหวแห่งความตาย (Valley of Death)

วงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifecycle) จะมีรูปแบบของการเติบโตแบบที่มีรูปแบบคล้ายกัน โดยที่พบทั้งไปอาจแบ่งระยะในการจัดการที่ผู้ประกอบการจะต้องเจอ 3 ระยะคือ

1. ช่วงระยะแรกของการคิดค้นและสร้างนวัตกรรม (Ideation) หรือขั้นตอนสตาร์ทอัพ (Start Up) ขั้นตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนการคิดค้นเพื่อหาวิธีสร้างนวัตกรรมหรือสินค้าบริการแบบใหม่ การคิดต้นแนวทางการพัฒนาสินค้าหรือบริการจะมีการใช้เงินหรือการลงทุนยังไม่มาก ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นงบในการวิจัยและพัฒนา ในช่วงนี้อาจสามารถสร้างรายได้กลับมาบ้าง เช่น การที่กลุ่มสตาร์ทอัพ (Start Up) ส่วนใหญ่มักทำกันคือนำเสนอแนวคิดขายเป็นลิขสิทธิ์หรือระดมทุน ซึ่งช่วงนี้จะยังพอสร้างรายได้หากพิจารณากราฟรูปแบบนี้จะพบว่าเป็นการสตาร์ทอัพ เป็นช่วงแรกของธุรกิจอยู่ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ด้วยกันทั้งสิ้น 

2. ช่วงระยะเวลาสตาร์ทอัพที่จะต้องฝ่าฟันเพื่อผ่านหุบเหวแห่งความตาย (Valley of Death) เมื่อขั้นตอนที่หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว ผู้ประกอบการในระยะนี้จะยังนับว่าเป็นสตาร์ทอัพอยู่ซึ่งก็จะเริ่มทำการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อนำเข้าสู่ตลาด ซึ่งตรงช่วงนี้เองที่พบว่าเส้นกราฟก็จะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วต่่อเนื่องเพราะจะเริ่มมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในระยะนี้จำนวนมากมาย เช่น ค่าการผลิต การทำตลาด การบริหารจัดการ หรือการขนส่ง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแทบทั้งสิ้น จะพบว่ามีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหลายรายที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นจากช่วงระยะนี ให้ต้องธุรกิจต้องล้มหายตายจากไปท้องตลาด การเตรียมตัวหรือบริหารจัดการที่ไม่พร้อมจะทำให้มีช่วงของระยะเวลาหุบเหวความตายยาวนานไป หากมีช่วงนี้ยาวจะเกิดปัญหาเนื่องจากเงินทุนในการที่จะต้องนำมาใช้ในการบริหารหรือสำรองจ่ายไม่เพียงพอ แต่ถ้าสตาร์ทอัฟรายใดมีทุนสำรองเียงพอก็จะผ่านระยะนี้ไปเป็นผู้ประกอบการ SME ได้ หรืออาจพยายามทำให้มีระยะเวลาในหุบเหวความตายที่แคบมีเวลาสั้น ก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้สามารถเข้าสู่ SME ที่เกิดมีการเติบโตทางธุรกิจได้

3. ช่วงระยะ SME เป็นช่วงที่เจริญเติบโต (High Growth) เมื่อมาถึงระยะขั้นตอนนี้ จะพบว่าที่หลังจากผ่านหุบเขาความตายมาได้ การจำหน่ายสินค้าหรือบริการเริ่มมีกำไร มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องทำการขยายตลาดเกิดเป็นกำไรกลับมาได้ เกิดเป็นธุรกิจ SME ที่สามารถยืนหยัดในโลกธุรกิจได้

ผู้ประกอบการ SME ต้องมีการปรับปรุงให้เส้นกราฟมีระดับที่สูงขึ้นต่อเนื่อง หากไม่เช่นนั้นหากเส้นกราฟตกลดต่ำจนไปสู่สินค้าที่หมดความนิยม ทำให้ไม่สามารถขายได้ต่อไปเกิดผลกำไรไม่เกิด

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

ค้นหาในเว็ป (Search)

Fanpage iok2ucom