PM องค์ประกอบของโครงการ (Project Components)

 

 

 

องค์ประกอบของโครงการ (Project Components) มีองค์ประกอบหลักที่ต้องนำมาใช้ในการดำเนินการวางแผนและติดตามการทำงานโครงการ 4 ส่วนคือ

1. งานที่ต้องทำ (Work) ควรมีรายละเอียดเจ้าของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กลวิธีดำเนินงานเรียงลำดับก่อนหลังแต่ละขั้นตอนจนจบโครงการ การประเมินผล 

ดูการดำเนินโครงการเพิ่มเติม การบริหารโครงการ (Project management)

2. ทรัพยากรที่ต้องใช้ (Resource)

ดูการดำเนินโครงการเพิ่มเติม ปัจจัยในกระบวนการผลิต 4 ด้าน (4M in Production Process)

3. ค่าใช้จ่าย (Cost) ที่ต้องมีและต้องใช้ในการทำโครงการ งบประมาณมีเท่าไร จะหาจากแหล่งไหนควรมีให้ครบตามที่จำเป็นต้องใช้ ควรแจงการใช้งบประมาณแต่ละกิจกรรมให้ละเอียด

4. ระยะเวลา (Time) ที่มีในการดำเนินโครงการ

 

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การบริหารโครงการ (Project management) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

PM การบริหารโครงการ (Project management)

-------------------------------------------------