PM เครื่องมือในที่ใช้การวางแผนกิจกรรมและเวลาของโครงการ (Tools for planning activities and project times)

  

เครื่องมือในที่ใช้การวางแผนกิจกรรมและเวลาของโครงการ

- PM โครงสร้างการแบ่งงาน (Work Breakdown Structure; WBS)

- PM แผนภูมิความรับผิดชอบเชิงเส้น (Linear Responsibility Chartม LRC)

 

 

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การบริหารโครงการ (Project management) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

PM การบริหารโครงการ (Project management)

-------------------------------------------------