PM การบริหารโครงการ (Project management)

แนวทาง BASCIT ที่ใช้พัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรม * 

 

การบริหารโครงการ (Project Management)

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจได้ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น การเปิดเขตการค้าเสรี การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอันส่งผลต่อการขนส่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง และการกระจายสินค้า ที่สามารถทำได้ง่ายกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น ก็เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดคู่แข่งมากขึ้นด้วย เกิดมีการแย่งชิงปัจจัยพื้นฐานของการผลิต เช่น วัตถุดิบ พลังงาน แรงงาน เป็นต้น ทำให้องค์กรมีต้นทุนในการดำเนินงานที่สูงขึ้น หากองค์กรธุรกิจไม่มีการวางแผน การกำหนดทิศทางขององค์กร หรือการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีไว้ล่วงหน้า อาจทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินการไปจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้น การวางแผนและการบริหารโครงการจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดสรรและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในแต่ละองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร

งานปฏิบัติประจำ (Routine) กับงานโครงการ (Project)

โดยทั่วไปแล้วในการบริหารงานในรูปแบบต่าง ๆ จะต้องมีการดำเนินการทั้งงานอยู่ 2 ลักษณะ คือ

1. งานปฏิบัติประจำ (Routine) ไม่มีระยะเวลากำหนด

2. งานโครงการ (Project) จะมีการทำในลักษณะโครงการ

งานทั้งสองลักษณะมักมีความสับสนในการทำงานในองค์การต่าง ๆ อยู่เสมอ เพราะทั้งสองงานอาจมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการ โดยบุคคลและการที่มีทรัพยากรที่จำกัดจึงจำเป็นต้องมี การวางแผน (Planning) การจัดการ (Management) และการควบคุมงบประมาณ (Budget Control) โครงการจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงสำเร็จของกลยุทธ์ขององค์กร

ข้อแตกต่างระหว่างงานปฏิบัติประจำ (Routine) กับ งานโครงการ (Project) คือ งานที่ปฏิบัติประจำจะเป็นการทำงานไปเรื่อย ๆ หลายครั้ง โดยไม่มีจุดสิ้นสุดแต่การบริหารงานแบบโครงการ จะเป็นการปฏิบัติแบบชั่วคราว (Temporary) ทำเฉพาะเรื่อง (Unique) มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นวงจรชีวิตของงานโครงการต่างจากงานประจำทั่วไป เช่น 

- เป็นงานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

- เป็นงานที่อาจทำเพียงครั้งเดียว หากสำเร็จอาจเลิกหรือปรับเป็นงานประจำ

- อาจมีเป็นครั้งคราวไม่คุ้มค่าที่จะจัดตั้งเป็นแผนก

- โดยมากจะใช้ทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู่มารวมทีมทำหน้าที่ใหม่หรือทำหน้าที่ที่ใกล้เคียง และการชั่วคราวเป็นการร่วมใช้ทรัพยากร)

- เป็นงานที่ไม่เหมือนงานประจำที่มี

- มีข้อจำกัดในด้านเวลา สถานที่ หรือ งบประมาณ

การบริหารโครงการ ประกอบด้วย

1. การกำหนดและเริ่มโครงการ (Project Definition) เป็น การเขียนข้อความปัญหา (Problem Statement) เพื่อตอบคำถามทำไมถึงต้องมีโครงการ โครงการมีความสำคัญอย่างไรกับองค์การ/ลูกค้า โครงการสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับองค์การหรือได้ตอบโจทย์/ประเด็นบางสิ่งบางอย่างขององค์การ หรือตอบสนองความต้องการที่สำคัญของลูกค้าได้

2. การวางแผนโครงการ (Project Planning) การตอบสนองต่อประเด็นการแข่งขัน (Agenda) ด้วยโครงการและการบริหารโครงการ 

การเลือกผู้จัดการโครงการ มอบหมายโครงการให้คนที่เคยทำมาก่อนหรือมีประสบการณ์สูงจะเน้นที่วิธีการก่อน ส่วนการมอบหมายให้คนไม่เคยทำแต่มีประสบการณ์ในงานอื่นจะเน้นการกำหนดผลผลิตและผลลัพธ์เป็นลำดับแรก

3. การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling) การกำหนดเป้าหมาย เริ่มที่ผลผลิต/ผลลัพธ์ และวิเคราะห์ผ่าน SMART ทำให้ได้เป้าหมายเชิงปริมาณ

 

ดูข้อมูลและบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่ 

PM การจัดการความเสี่ยง (risk management)

PM การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ (Project implementation)

PM การบริหารโครงการ (Project management) รวมเรื่องราวทั้งหมด

PM การบริหารโครงการของงานโลจิสติกส์ (Logistics Project Management)

PM การปิดโครงการ (Project Closing)

PM ข้อควรจำของการบริหารโครงการ (Project management memo)

PM ผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารโครงการ (Project management person)

PM วงจรชีวิตของงานโครงการ (Project life cycle)

PM เครื่องมือในที่ใช้ วางแผนกิจกรรมและเวลาของโครงการ (Tools for planning activities and project times)

PM เครื่องมือในที่ใช้ โครงสร้างการแบ่งงาน (Work Breakdown Structure; WBS)

PM เครื่องมือในที่ใช้ แผนภูมิความรับผิดชอบเชิงเส้น (Linear Responsibility Chartม LRC)

PM การจัดลำดับกิจกรรมโครงการ (Project Scheduling)

PM เทคนิคการกำหนดการทำงานเป็นผัง (Flow scheduling techniques)

-

-

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การบริหารโครงการ (Project management) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

PM การบริหารโครงการ (Project management)

-------------------------------------------------