Org ความสำคัญขององค์การ (The importance of the organization)

 

 

ความสำคัญขององค์การ (The importance of the organizationมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และสังคม คือ

1. องค์การ สามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพ และเป็นการแสวงหานวัตกรรมใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

2. องค์การ ช่วยให้เกิดการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม มีความยั่งยืนยาวนานเป็นที่พึ่งพิงของบุคลากรในองค์การที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนความเจริญในทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย

3. องค์การ เป็นแหล่งรวบรวมความแตกต่างของวิชาชีพทั้งหลายเข้าด้วยกัน เช่น โรงงาน ก็จะประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน คนงาน เป็นตัน ซึ่งทุกส่วนของความแตกต่างในหน้าที่การงานหรืออาชีพ ล้วนมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์การ

4. องค์การ เป็นแหล่งที่จะทำให้มนุษย์ในองค์การ สามารถรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น คน เงินทุน ทรัพยากร เครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยี มาผสมผสานเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเป๋าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. องค์การ เป็นแหล่งสร้างคุณค่าให้กับผู้เป็นเจ้าขององค์การ ในรูปของผลประโยชน์หรือผลตอบแทน

6. องค์การ ยังมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมหรือช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปันผลคืนกำไร การสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคม การให้ความช่วยเหลือสังคมในยามเดือดร้อน การมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นตัน

 

* ที่มา : https://learn.ocsc.go.th/

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Org ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ (The Basic Knowledge of Organization)

-------------------------------------------------