iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ind4_thai ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand I 4.0 Index)

 

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป้าหมายหลักที่รัฐบาลตั้งใจใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ภาคผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบการ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งต่างต้องตื่นตัวเพื่อทำการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่บยแปลงของโลก ที่เริ่มมีการประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้ในการทำงานที่มากขึ้น ทำให้เกิดเป็นความจำเป็นต่ออนาคตอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดังนั้นการยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ หรือ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry) จึงมีความจำเป็นและต้องมีการทำอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน เพื่อให้การลงทุนในงานด้านนี้ประสบผลสำเร็จและเกิดมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีการจัดทำแนวทาง เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติขั้นสูง เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไปสู่การผลิตแบบ 4.0 อย่างเป็นระบบ จึงจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาสถานภาพการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งบริบทของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการวิจัยและพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของประเทศไทย พร้อมทั้งวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนากำลังคน ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับและเพิ่มความสามารถด้านการผลิต เพื่อให้ กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าปจจุบันให้สูงขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย นั้นขั้นแรกจะต้องมีการประเมินศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการ บริษัทหรือโรงงานของตนเองอยู่ในระดับใด เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงศักยภาพของโรงงานให้ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ปัจจุบันผู้ประกอบการจำนวนมาก ไม่มีการประเมินศักยภาพความพร้อมของตนเองว่าอยู่ในระดับใด ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพของบริษัทให้!ปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 สามารถวิเคราะห์ได้ว่าความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยพันธมิตรจากหลายหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม ทำการพัฒนารูปแบบเพื่อประเมินความพร้อมของอุตสาหกรรมในประเทศไทยขึ้นมา โดยเรียกรูปแบบนี้ว่า ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย หรือ Thailand i4.0 Index 

 

ที่มา https://thindex.or.th/

 -----------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

ind4_tha ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand I 4.0 Index)

ind4_tha ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย (Thailand i4.0 Index) 6 มิติหลัก 

ind4_tha ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 1 เทคโนโลยี (Technology)

ind4_tha ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 2 การดำเนินงานที่ชาญฉลาด (Smart Operation)

ind4_tha ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 3 ระบบไอทีและธุรกรรมข้อมูล (IT System & Data Transaction)

ind4_tha ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4 ตลาดและลูกค้า (Market & Customers)

ind4_tha ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 5 กลยุทธ์และองค์กร (Strategy & Organization)

ind4_tha ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 6 ทุนมนุษย์ (Human Capital)

ind4_tha ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินความพร้อมของอุตสาหกรรมให้มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry)

ind4_tha ประโยชน์จากการประเมินด้วย Thailand i4.0 Index

-

-

-

-

e-book ind4 nstd ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand I 4.0 Index)

- e-book ind4 moi การตรวจวินิจฉัยองค์กรตามแนวทางอุตสาหกรรม (Industry 4.0 Check-Up Guideline)

e-book ind4 dpim คู่มือประเมินความพร้อมสถานประกอบการ อุตสาหกรรมพื้นฐาน สู่อุตสาหกรรม 4.0

-

 

 -----------------------------------------

ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand I 4.0 Index)

 -----------------------------------------

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล

---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward