iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

คุณลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล

คุณลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในการแสดงออกและการปฏิบัติต่อผู้อื่น ซึ่งบุคลิกภาพส่วนบุคคลนี้จะส่งผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร จากการวิจัยของ Barrick and Mount (1991) ได้ค้นพบว่าคุณลักษณะของบุคคลมี 5 ประการ ได้แก่

- เป็นคนที่มีอัทธยาศัยไมตรีดี สามารถทำงานและดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยเห็นได้จากการที่ได้มีโอกาสทำงานในหน่วยงานที่หลากหลายและมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

- เป็นคนที่มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือสังคม ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมการทำงานเพื่อสังคมและงานบริการสาธารณะในหลายแห่งโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งการเข้าช่วยเหลือจะเน้นอาสาใช้ความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศที่มีเข้าช่วย เช่น เป็นผู้ดูแลสารสนเทศและเครือข่ายโซเซียลในหลายหน่วยงานทั้งที่ภาคราชการและหน่วยงานองค์กรสาธารณะ

- เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีการแสดงออก สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่มีในปัจุบันจนถึงอนาคตได้ดี

- เป็นคนที่ชอบเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในสังคม โดยยังได้ทำช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริการสร้างสังคมการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสารสนเทศ

- เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความคิดด้านบวก ไม่่โกรธไม่ใช้อารมณ์ ไม่ใช้อคติในการทำงานและการดำรงชีวิต สามารถทนต่อความอยุติธรรมที่มีในสังคมบางเรื่องและยังนำมาปรับให้เป็นทัศนคติด้านบวก ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและเป็นแบบอย่างในการทำงานได้อีก

- มีซื่อสัตย์ตั้งใจในการทำงาน อดทนในการทำงานโดยสุจริตไม่ยอมทำสิ่งที่เป็นผลเสียต้ององค์กร ทำให้การทำงานช่วงที่ผ่านมาเกิดเป็นความภูมิใจ ที่สามารถรักษาผลประโยชน์ประเทศและประชาชนมาได้ตลอด

- มีความริเริ่มในการทำงาน เน้นการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสามัคคี การทำงานทุกครั้งจะเน้นการเห็นพร้อมต้องกัน และยินยอมโอนอ่อนผ่อนตามการทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จที่ดี

- มีสติรอบคอบรับผิดชอบ มีความคิดเกี่ยวกับตนเองว่าเป็นผู้เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้การศึกษาพื้นฐานและทักษะในการแก้ปัญหา

- การใฝ่ใจในการเรียนรู้ การชอบเปิดเผย เปิดกว้างสำหรับโอกาสในการเรียนรู้ อยากรู้ อยากทดลอง ยอมรับสิ่งใหม่ๆ การยอมรับความรับผิดชอบสำหรับการเรียนรู้ของตน

- มีความเป็นอิสระในการเรียนรู้

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward