iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

คุณลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล

คุณลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในการแสดงออกและการปฏิบัติต่อผู้อื่น ซึ่งบุคลิกภาพส่วนบุคคลนี้จะส่งผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร จากการวิจัยของ Barrick and Mount (1991) ได้ค้นพบว่าคุณลักษณะของบุคคลมี 5 ประการ ได้แก่

- เป็นคนที่มีอัทธยาศัยไมตรีดี สามารถทำงานและดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยเห็นได้จากการที่ได้มีโอกาสทำงานในหน่วยงานที่หลากหลายและมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

- เป็นคนที่มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือสังคม ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมการทำงานเพื่อสังคมและงานบริการสาธารณะในหลายแห่งโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งการเข้าช่วยเหลือจะเน้นอาสาใช้ความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศที่มีเข้าช่วย เช่น เป็นผู้ดูแลสารสนเทศและเครือข่ายโซเซียลในหลายหน่วยงานทั้งที่ภาคราชการและหน่วยงานองค์กรสาธารณะ

- เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีการแสดงออก สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่มีในปัจุบันจนถึงอนาคตได้ดี

- เป็นคนที่ชอบเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในสังคม โดยยังได้ทำช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริการสร้างสังคมการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสารสนเทศ

- เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความคิดด้านบวก ไม่่โกรธไม่ใช้อารมณ์ ไม่ใช้อคติในการทำงานและการดำรงชีวิต สามารถทนต่อความอยุติธรรมที่มีในสังคมบางเรื่องและยังนำมาปรับให้เป็นทัศนคติด้านบวก ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและเป็นแบบอย่างในการทำงานได้อีก

- มีซื่อสัตย์ตั้งใจในการทำงาน อดทนในการทำงานโดยสุจริตไม่ยอมทำสิ่งที่เป็นผลเสียต้ององค์กร ทำให้การทำงานช่วงที่ผ่านมาเกิดเป็นความภูมิใจ ที่สามารถรักษาผลประโยชน์ประเทศและประชาชนมาได้ตลอด

- มีความริเริ่มในการทำงาน เน้นการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสามัคคี การทำงานทุกครั้งจะเน้นการเห็นพร้อมต้องกัน และยินยอมโอนอ่อนผ่อนตามการทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จที่ดี

- มีสติรอบคอบรับผิดชอบ มีความคิดเกี่ยวกับตนเองว่าเป็นผู้เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้การศึกษาพื้นฐานและทักษะในการแก้ปัญหา

- การใฝ่ใจในการเรียนรู้ การชอบเปิดเผย เปิดกว้างสำหรับโอกาสในการเรียนรู้ อยากรู้ อยากทดลอง ยอมรับสิ่งใหม่ๆ การยอมรับความรับผิดชอบสำหรับการเรียนรู้ของตน

- มีความเป็นอิสระในการเรียนรู้