iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

คุณสมบัติของผู้นำ (Leadership qualities)

 

คุณสมบัติของผู้นำ (Leadership qualities) คือ คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของผู้นำที่ดี ที่เราสามารถเรียนรู้และนำมาใช้ปฏิบัติได้ การเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งควรที่ทุกคนจะต้องหัดปรับปรุงตัวเองให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำที่ดี เพราะหากทำได้จะสร้างผลตอบแทนคุ้มค่าอย่างแท้จริง

- ความซื่อสัตย์ (Integrity) คือ คุณค่าที่สำคัญผู้นำทุกคนเห็นพ้องกับ บริษัท ของพวกเขาคือความสมบูรณ์ ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญในทุกสิ่งที่พวกเขาทำทั้งภายในและภายนอก ความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงคุณมักพูดความจริงกับทุกคนและทุกสถานการณ์

- วิสัยทัศน์ (Visionคือ การสามารถมองไกลไปถึงในระยะยาว วิสัยทัศน์จะช่วยให้ผู้นำมีความคิดที่ชัดเจนว่าควรจะทำอะไรจะไปที่ใดและจะทำอย่างไรจึงจะไปถึงจุดหมายนั้น วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์มีทิศทางที่ชัดเจน บางครั้งแม้จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนในระยะสั้นผู้นำที่ดีก็จะยืนหยัดในวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนไว้

- มุ่งเป้าหมายที่ชัดเจน (Focus) คือ การที่มีการวางแผนล่วงหน้าที่ดีมีการจัดอย่างเหมาะสม คิดเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบที่แตกต่างกัน สื่อสารแผนการทำงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยจะมีแผนมากกว่าหนึ่งข้อในกรณีที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้

- ความร่วมมือ (Cooperation) คือ การที่ผู้นำสามารถที่จะทำให้ทุกคนในทีมทำงานร่วมกันได้ ความเป็นผู้นำหมายถึงความสามารถในการทำให้คนทำงานให้กับคุณได้เพราะพวกเขาต้องการ การมีส่วนร่วม พร้อมที่จะสื่อสารรับฟังพูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

- ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการเอาใจใส่ (Humility and Empathyคือ การที่พร้อมจะยอมรับจากบุคคลอื่น พร้อมที่จะขอความรู้ และรับฟังผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้นำที่มีความสามารถในการประสานงานสอบถามทุกคน และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะช่วยให้การทำงานมีความสำเร็จมากขึ้น 

- มองโลกในแง่ดี (Optimism) คือ การมองโลกในแง่ดีหรือการคิดที่เป็นบวก จะช่วยให้ตัวผู้นำเองมีความมั่นใจมีความสุขเกิดผลดีต่อทีมงาน เพราะผู้นำจะเป็นแหล่งกำเนิดที่ดีในการสร้างขวัญกำลังใจและพลังงานในการทำงานที่ดีให้กับทีมงาน ถ้าทีมมีความสุขพวกเขาจะให้ผลงานที่ดีที่สุดกับแบรนด์

- การปรับตัว (Adaptable) คือ ผู้นำที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือการทำงานให้ดีอยู่ตลอดเวลา การกล้าเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ จะต้องเกิดจากการได้ข้อมูลใหม่ที่ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าจะดีกว่าเดิมจริงหากเปลี่ยนแปลง การดำเนินการที่รวดเร็วมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วหลังจากการตัดสินใจ

- การตระหนักรู้อย่างรอบด้าน (Hyper awarenessไม่หยุดที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดเวลา เพื่อแสวงหาโอกาสและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วน (Informed Decision Making) โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ช่วยในการตัดสินใจ ทำให้การตัดสินใจต่างๆ มีข้อเท็จจริงคอยสนับสนุน

 
 
-------------------------------------
 
? ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
? Web: www.iok2u.com
? Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
? Line: @iok2u.com
? Twister: iok2u.com
? E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
? ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward