iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

BA แนวคิดและทฤษฎี ในงานบริหารและการจัดการ (Concepts and Theories BA) รวมข้อมูล

แนวคิด (Concept) หมายถึง การสรุปและจัดระเบียบเรื่ องราวจากรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อวางเป็นหลักการ

ทฤษฎี (Theory) หมายถึง แนวความคิดที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ มีการทดสอบและการสังเกต จนเป็นที่แน่ใจเป็นข้อสรุปอย่างกว้างขวางที่พรรณนา และอธิบายพฤติกรรมการจัดการอย่างเป็นระบบ

นวคิด (Concept) และทฤษฎี (Theory) แนวคิดและทฤษฎีในทางการจัดการ มีผู้ที่ให้แนวคิดในการบริหารจัดการในหลากหลายแนวคิด ซึ่งแนวคิดส่วนใหญ่จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัด ไปตามยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงปไม่หยุดนิ่ง

รวมแนวคิดและทฤษฎีเด่น

BA แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการ (Concepts of Management)

แนวคิดและทฤษฎี Anthony Robbins (6 Core Needs)

แนวคิดและทฤษฎี Carroll (Carroll's CSR Pyramid)

แนวคิดและทฤษฎี Cleland and King ทฤษฎีวงจรชีวิตของงานโครงการ 5 ระยะ (Project life cycle)

แนวคิดและทฤษฎี Edward N. Lorenz ผลกระทบผีเสื้อ (Butterfly Effect)

แนวคิดและทฤษฎี Frank B. Gilbreth and Lillian Gilbreth

แนวคิดและทฤษฎี Frederick W. Taylor ทฤษฏีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Principle of Scientific Management)

แนวคิดและทฤษฎี Gray and Larson (2000) ทฤษฎีวงจรชีวิตของงานโครงการ (Project life cycle)

แนวคิดและทฤษฎี Henry L. Gantt

แนวคิดและทฤษฎี Maslow ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมอสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Need)

แนวคิดและทฤษฎี McKinsey Digital Footprint เรื่อง 3 คลื่นยักษ์ทำลายล้างโลกยุคเก่า

แนวคิดและทฤษฎี Michael E. Porter รวมแนวคิดเด่น

แนวคิดและทฤษฎี Michael E. Porter Competitive Advantage ความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการสร้างและรักษาประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

แนวคิดและทฤษฎี Michael E. Porter Competitive Strategy กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy)

แนวคิดและทฤษฎี Michael E. Porter Competitive Strategy การวิเคราะห์แรงบังคับ 5 ด้าน (Five Force Analysis)

แนวคิดและทฤษฎี Michael E. Porter Competitive Strategy เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์แรงกระทบที่มีผลต่อการตลาด (Five Force Model)

แนวคิดและทฤษฎี Michael E. Porter Competitive Strategy, 1980 กลยุทธ์การแข่งขันเทคนิคการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง

แนวคิดและทฤษฎี Michael E. Porter The Competitive Advantage of Nations, แบบจำลองเพชรจากความได้เปรียบของประเทศ (Diamond Model of National Advantage)

แนวคิดและทฤษฎี Michael E. Porter The value chain and competitive advantage การทำความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ห่วงโซ่คุณค่าและความได้เปรียบในการแข่งขัน

แนวคิดและทฤษฎี Peter Drucker's ทฤษฎีการบริหารจัดการของ Peter Drucker (Process of Management)

แนวคิดและทฤษฎี Philip Kotler

แนวคิดและทฤษฎี Philip Kotler คำตอบ “Seven O”

แนวคิดและทฤษฎี Philip Kotler จำแนก CSR ไว้เป็น 7 กิจกรรม

แนวคิดและทฤษฎี Luther Gulick รูปแบบการบริหารจัดการ 7 ประการ (POSDCORB)

-

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การจัดการธุรกิจ (Business Management) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

BA รวมเรื่องราวการจัดการธุรกิจ (Business Management)

Theory แนวคิดและทฤษฎีในงานบริหารและการจัดการ (Concepts and Theories BA) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------